+46 70 437 5866 | +31 6 2243 9491 director@uiss.org
UISS erbjuder språkkurser på alla nivåer, från fullständig nybörjare till avancerad. Totalt erbjuder vi 9 nivåer;

 • A1, A2, A2+
 • B1 och B1+
 • B2 och B2+
 • C1
 • C2

Alla A-och B-nivåkurserna tar 3 veckor var att klara. C1-nivån och C2-nivån tar 3–6 veckor.

Undervisning sker i 4 dagar i veckan, måndag-torsdag och minst 5 timmar per dag. Lärarna vid UISS är alla kvalificerade att undervisa på akademisk nivå och har läst ett specialprogram vid universitetet i just undervisning av svenska som andraspråk.

Eftermiddagskurserna är antingen en fortsättning av förmiddagskurserna med konversation och grammatik, vilket erbjuds till A- och B1-nivå, eller en introduktion till Sverige och dess kultur, samhälle och historia. Alla våra kurser kan tillgodoräknas som högskolepoäng. Ditt hemuniversitet måste godkänna dina kursval innan du anländer till Uppsala.

På fredagar arrangerar vi dagsutflykter för att lära studenterna mer om svensk kultur och historia.

Vilka klasser du kan välja beror på din språknivå. Vänligen läs igenom nivåbeskrivningarna samt ta inplaceringstestet innan du skickar in din ansökan.

Språkkurser

Lektioner i svenska hålls i snitt 4 dagar i veckan, minst 5 lektionstimmar om dagen. Inkluderat i kursen är även en grundläggande undervisning om svensk kultur, sociala mönster och egenskaper, traditioner och seder. Alla kurser lärs ut på akademisk nivå. Våra svensklärare har genomgått en specifik utbildning för undervisning av just svenska som andraspråk och kommer till oss med gedigen erfarenhet.

Förmiddagar

På förmiddagar, 08:30 – 12:30, erbjuder vi Svenska på alla nivåer till alla studenter.

Vi erbjuder även specialkurser från nivå B1 till utlandssvenska ungdomar: Svenska för utlandssvenska ungdomar. Dessa är studenter som har vuxit upp utomlands och pratat svenska med minst en av sina föräldrar.

Eftermiddagar

På eftermiddagar, 14:00 – 15:30, kan man läsa konversation och grammatik. Dessa klasser är för studenter på A- och B1-nivå som önskar att fortsätta deras språkstudier istället för att läsa en kurs i svensk historia, samhälle eller kultur. Uppmärksamma att dessa klasser inte lär ut nya saker men kommer att ge extra övning i tal och  grammatik, samma som lärs ut under morgonen. Dessa kurser är främst för personer som kommer från ett land vars språk skiljer sig markant från det svenska; samt för studenter som inte har studerat ett främmande språk till en avancerad nivå tidigare. Studenter som behärskar flera språk är oftast inte i behov av dessa klasser.

Medicinsk Svenska

Denna kurs på svenska C1 nivån i kombination med medicinsk svenska vänder sig till personer med en utländsk utbildning i ett legitimationsyrke inom sjukvården, som vill jobba i Sverige. Målet med utbildningen är att man ska klara C1 provet som Socialstyrelsen kräver och samtidigt utveckla språkkunskaper i sjukvårdssvenska.

Inom medicinsk svenska kommer följande att tas upp: ordkunskap och terminologi, symptombeskrivning, patientsamtal, anamneser, läkemedel, språkliga övningar, förklaringar kring ordbildningar samt vanliga förkortningar inom sjukvården.

Kursen är på 6 veckor om du har klarat B2+ nivå innan kursstart. Man kan också delta i 3 veckor om man bara vill ta en del av kursen.

Språknivåer

Vi följer nivåerna från the Common European Framework of Reference for Languages, Learning, Teaching and Assessment (CEFR), vilka går från A1 (fullständig nybörjare) till C2 (mycket avancerad). UISS undervisar även i nivå A2+. Vi har minst en klass per nivå.

Oberoende av period kommer det alltid att finnas mellan 90 och 115 elever på programmet vid samma tidpunkt. Detta stora antal möjliggör för UISS att fördela klasserna till den grad att studenterna kan undervisas på relativt homogena kursnivåer. Även uppdelning inom nivåerna är möjligt.

Svenska A1

Level A1 is for complete beginners. No previous knowledge is required.

Description

When you have achieved this level, you can understand and use familiar everyday expressions and very basic phrases aimed at the satisfaction of needs of a concrete type.

You can introduce yourself and others and can ask and answer questions about personal details such as where you live, people you know and things you have. You can interact in a simple way provided the other person talks slowly and clearly and is prepared to help.

Svenska A2

This level is for beginners who already have some understanding of the language.

Description

When you have achieved this level, you can understand sentences and frequently used expressions related to areas of most immediate relevance.

These are expressions regarding very basic personal and family information, shopping, employment or local geography, among others. You can communicate in simple and routine tasks requiring a simple and direct exchange of information on familiar and routine matters. You can describe in simple terms aspects of his/her background, immediate environment and matters in areas of immediate need.

Svenska B1

Level B1 is an intermediate level for those who are no longer beginners.

Description

When you have achieved this level, you can understand the main points of clear standard input on familiar matters which regularly occur in work, school, leisure and other common situations.

You can deal with most situations likely to arise whilst traveling in an area where the language is spoken. You can produce simple connected text on topics, which are familiar, or of personal interest. You can describe experiences and events, dreams, hopes and ambitions and briefly give reasons and explanations for opinions and plans.

Svenska B2

Level B2 is an intermediate level is for those of you who are almost to be considered advanced.

Description

When you have achieved this level, you can understand the main ideas of complex text on both concrete and abstract topics, including technical discussions in your field of specialization.

You can interact with a degree of fluency and spontaneity that makes regular interaction with native speakers quite possible without strain for either party. You can produce clear, detailed text on a wide range of subjects and explain a viewpoint on a topical issue giving the advantages and disadvantages of various options.

Svenska C1

Nivå C1 är för dig som redan är på en avancerad nivå och vill bli flytande.

Beskrivning

Du som har nått nivån kan förstå ett brett urval av krävande längre texter och urskilja underförstådda betydelser.

Du kan uttrycka dig flytande och spontant utan att i påfallande grad leta efter lämpligt språkuttryck. Du kan använda språket flexibelt och effektivt för sociala, akademiska och professionella ändamål. Du kan producera tydliga, välstrukturerade och detaljerade texter om komplicerade ämnen. Du kan på ett kontrollerat sätt med olika medel organisera och binda samman en text till en sammanhängande helhet.

Svenska C2

Nivå C2 är för dig som är nästan flytande och vill förbättra dig.

Beskrivning

Du som har nått nivån kan med lätthet förstå praktiskt taget allt som du hör eller läser.

Du kan sammanfatta information från olika muntliga eller skriftliga källor och därvid troget återge argument och redogörelser i en sammanhängande presentation. Du kan uttrycka dig spontant, mycket flytande och precist samt därvid utnyttja finare nyanser även i mera komplexa situationer.

Rekommendationer

Utöver de böcker som används på lektionerna rekommenderar vi dig att ta med eller införskaffa en bra ordbok (med grammatisk information om t.ex. en/ett, pluralformer mm) och en grammatikbok som referensverk. Ett utmärkt val är A Concise Swedish Grammar av Åke Viberg, Kerstin Ballardini och Sune Stjärnlöf. Boken finns tillgänglig på många språk och finns att köpa på UISS kontor.

Kulturstudier och andra studier

Utöver möjligheten att lära sig det svenska språket, får våra studenter chansen att bekanta sig med olika aspekter av Sveriges historia, kultur och samhälle genom våra eftermiddagskurser.

Dessa är ofta mer interaktiva och fokuserade på konversation och uttal genom exempelvis filmdiskussioner, studiebesök och musik- eller teaterutövande. De som önskar fortsätta sina ordinarie språkstudier på eftermiddagen kan även välja konversation och grammatik.

Språket som kursen är skriven på är även det språk som kursen hålls i, förutom Swedish Pop Music vilket lärs ut på både svenska och engelska. Alla elever måste göra läxor och närvara i klassen varje dag. Studenter som läser eftermiddagskurs för credits måste utöver närvaro och engagemang i klassen även skriva en uppsats.

Session 1

Arts in Sweden
This course deals with the history of art, architecture and design in Sweden. Spanning the best part of the last millennium, it provides a comprehensive overview of the art historical development of the country from the Middle Ages to the present. Through visits to historically interesting sites and museums, the students get the chance to see the result of Swedish artistic production from different epochs. These visits are complemented by lectures and seminars, accompanied by slides. Thus the student will get a more theoretical view on art, as well as preparation for, and analysis of the various fieldtrips. Swedish art and architecture are compared to international equivalents. In addition, the course aims to link the development of Swedish art history to the development of society as a whole. The idea is to see art and architecture as integrated in society and not as anything isolated. History and society serve as a backdrop to the artistic expressions of different eras. Hence, this course asks the question “why?” as well as the questions “what?” and “when?”

The location of Uppsala is ideal. In and around town are many historical sites from different times and its proximity to Stockholm provides the possibility to visit numerous culturally significant sites in the capital.

Prior knowledge: No prior knowledge of the subject is necessary.

Texts: A History of Swedish Art; Lindgren, Mereth a.o.

Syllabus

The course syllabus can be downloaded here.

Förbättra din svenska med hjälp av drama/musik/improvisation

Vill du träna ditt uttal? Behöver du handledning i hur du enkelt hittar de ord du behöver och hur du kan få bättre flyt i språket?

På den här kursen får du träna ditt svenska uttal och förbättra ditt språkliga flyt. Vi gör det genom många lustfyllda övningar i drama, musik, gestaltning och artikulation.  Vi kommer att sjunga svenska sånger, läsa sagor och dikter för varandra, arbeta med sketcher och dramaövningar.  Vi tränar på betoning, taltempo, frasering och den svenska språkmelodin.  Du kommer att få många praktiska verktyg som hjälper dig att känna ett utökat självförtroende i talsituationen. När kursen är över har ditt ordförråd förbättrats markant och du kan oftare hitta synonymer, både när du talar och skriver. Möjlighet till individuell coachning kommer att ges vid behov.

Lärare Ulrika Skogby arbetar i eget företag som sångpedagog, röstcoach, logonom. Se mer om hennes verksamhet på www.ulrikaskogby.se.

UISS course Förbättra din svenska

Mål för utbildningen

Förstärka självförtroendet i språkinlärningen, träna vardaglig kommunikation, öka ordförrådet och förbättra intonationen.

Förkunskap

Svenska på minst B1 nivå.

Kursplan

Kursplanen kan laddas ner här.

Svenska visor och svensk folkmusik

Kursens syfte är att låta deltagarna komma i kontakt med olika former av svensk folkmusik. Kursdeltagare som spelar ett instrument välkomnas att ta med dem så att vi tillsammans kan forma en ensemble. Dock är ett musikinstrument inte ett tvång – sångrösten är också ett instrument. Visor har en prominent plats i folkmusiken och vi kommer att sjunga en hel del. Dels folkmusik ur spelmanstraditionen och dels visor av kompositörer/diktare ur den svenska visskatten som Bellman, Taube, Ferlin, Dan Andersson.

UISS course Svensk folkmusik

Lärare Henrik (till vänster) med en av våra elever sommaren 2015.

Innehåll

Vi lär oss kännetecken för den svenska folkmusiken och går igenom diverse stilar. Kompositörer och diktare som Bellman, Taube, Ferlin presenteras.

Undervisning

Betoningen ligger på att spela och sjunga tillsammans. Korta föreläsningar om stilar och kompositörer. En riksspelman kommer att gästa oss, vi kommer att gå på konsert. Vi kommer att vara med om det svenska Midsommarfirandet där vi kommer att delta med sång och musik.

Docent

Henrik Holm är professionell musiker, spelar diverse instrument, och är svensklärare.

Kursplan

Kursplanen kan laddas ner här.

Modern svensk litteratur

Kursen syftar till att ge deltagarna en inblick i modern svensk litteratur från 1900-talets början fram till idag och väcka intresse för den svenska litteraturen.

UISS course Modern svensk litteratur

Innehåll

En rad författare och texter kommer att presenteras tematiskt. Exempel på teman som behandlas är Människan och maskinen ( texter av Karin Boye, P. C. Jersild, Harry Martinsson m. fl.) , Det övernaturliga i svensk litteratur(Selma Lagerlöf, Ingmar Bergman, Mare Kandre, John Ajvide Lindkvist m. fl.) Svenska dramatiker (Ingmar Bergman, August Strindberg, Lars Norén m. fl.) och Lyrik (Pär Lagerkvist, Tomas Tranströmer, Kristina Lugn m. fl.). Kompendier med texter i respektive tema kommer att utdelas under kursens gång.

Studiebesök

Vi kommer att besöka biblioteket för att skaffa lånekort och låna böcker, dessutom läggs fler studiebesök in (t. ex. Stadsteatern, Strindbergsmuseet, författarvandringar) utifrån önskemål och tillgänglighet.

Undervisning

Förutom läsning, film och korta föreläsningar kommer stor vikt att läggas vid analys av och samtal om de texter som behandlas. Varje kursdeltagare läser en modern svensk roman och gör en bokpresentation.

Förkunskap

Svenska på minst B21 nivå

Kursplan

Kursplanen kan laddas ner här.

Sweden - From the Cradle to the Grave, a 21st Century Welfare State
The aims and objectives of this course are to introduce students to Sweden, Swedes and what it is like to be living in Sweden. Theoretical perspectives are combined with more hands on information, perhaps useful for those who might be looking into the possibility of an extended stay in the country.

You are expected to be able to participate in an educated discussion about, as well as living a comfortable life in, Sweden, by the end of the course. Examples of core topics in class are the home of the people (folkhemmet), the welfare state (välfärdsstaten), gender equalityand drug/crime prevention policies. Hands on information stretches from how to get a social security number (personnummer) to what is appropriate or not among Swedes.

These aims and objectives will be met through classroom discussions, fieldtrips (to various institutions providing services and/or entertainment) and guest lecturers. All information is presented in English, at the same time as names of institutions, traditions and services etc are exclusively referred to in Swedish.

Syllabus

The course syllabus can be downloaded here.

Session 2

Nordic Noir
Scandinavian crime fiction is widely popular throughout the world, and it is curious that the Nordic countries, which have relatively low-crime rates, produce such provocative page-turning material. Representations of crime, detective work, courtroom processes, and punishment in any given culture says a great deal about the values of the society portrayed. Indeed, with successful series like “The Girl with the Dragon Tattoo” trilogy and the Wallander mysteries, Scandinavian crime fiction is as suspenseful and thrilling as it is critical of society. How are issues related to politics, psychology, gender, economy, and class central in crime stories? Other topics, such as globalization, immigration, religion, and ethics will be addressed. This course will cover popular novels, short stories, film, and television series.

Students enrolled in the course are encouraged to read one novel from the following list prior to the beginning of the course:

 • The Laughing Policeman by Maj Sjöwall and Per Wahlöö
 • Faceless Killers by Henning Mankell
 • The Girl with the Dragon Tattoo by Stieg Larsson
 • Hour of the Wolf by Håkan Nesser
 • The Indian Bride by Karin Fossum
Syllabus

The course syllabus can be downloaded here as soon as it is available.

Förbättra din svenska med hjälp av drama/musik/improvisation

Vill du träna ditt uttal? Behöver du handledning i hur du enkelt hittar de ord du behöver och hur du kan få bättre flyt i språket?

På den här kursen får du träna ditt svenska uttal och förbättra ditt språkliga flyt. Vi gör det genom många lustfyllda övningar i drama, musik, gestaltning och artikulation.  Vi kommer att sjunga svenska sånger, läsa sagor och dikter för varandra, arbeta med sketcher och dramaövningar.  Vi tränar på betoning, taltempo, frasering och den svenska språkmelodin.  Du kommer att få många praktiska verktyg som hjälper dig att känna ett utökat självförtroende i talsituationen. När kursen är över har ditt ordförråd förbättrats markant och du kan oftare hitta synonymer, både när du talar och skriver. Möjlighet till individuell coachning kommer att ges vid behov.

Lärare Ulrika Skogby arbetar i eget företag som sångpedagog, röstcoach, logonom. Se mer om hennes verksamhet på www.ulrikaskogby.se.

UISS course Förbättra din svenska

Mål för utbildningen

Förstärka självförtroendet i språkinlärningen, träna vardaglig kommunikation, öka ordförrådet och förbättra intonationen.

Förkunskap

Svenska på minst B1 nivå.

Kursplan

Kursplanen kan laddas ner här.

Svenska visor och svensk folkmusik

Kursens syfte är att låta deltagarna komma i kontakt med olika former av svensk folkmusik. Kursdeltagare som spelar ett instrument välkomnas att ta med dem så att vi tillsammans kan forma en ensemble. Dock är ett musikinstrument inte ett tvång – sångrösten är också ett instrument. Visor har en prominent plats i folkmusiken och vi kommer att sjunga en hel del. Dels folkmusik ur spelmanstraditionen och dels visor av kompositörer/diktare ur den svenska visskatten som Bellman, Taube, Ferlin, Dan Andersson.

UISS course Svensk folkmusik

Lärare Henrik (till vänster) med en av våra elever sommaren 2015.

Innehåll

Vi lär oss kännetecken för den svenska folkmusiken och går igenom diverse stilar. Kompositörer och diktare som Bellman, Taube, Ferlin presenteras.

Undervisning

Betoningen ligger på att spela och sjunga tillsammans. Korta föreläsningar om stilar och kompositörer. En riksspelman kommer att gästa oss, vi kommer att gå på konsert. Vi kommer att vara med om det svenska Midsommarfirandet där vi kommer att delta med sång och musik.

Docent

Henrik Holm är professionell musiker, spelar diverse instrument, och är svensklärare.

Kursplan

Kursplanen kan laddas ner här.

Det moderna svenska samhället
Kursen vänder sig till dig som planerar att arbeta, studera eller vistas i Sverige under lite längre tid alternativt har starkt intresse av att veta hur det svenska samhället fungerar på olika centrala områden. Fokus ligger på en orientering kring hur det svenska samhället fungerar utifrån frågan: Vad behöver man kunna och veta för att kunna fungera väl i Sverige?

En viktig del av denna kunskap utgörs av den svenska kulturen, de typiska traditioner, koder och praktiker som ofta förekommer bland svenska medborgare. Vad bör man göra respektive inte göra för att lyckas i det sociala livet i Sverige? Och hur har den svenska kulturen förändrats på sista tiden, genom invandring, globalisering och modernisering?

En annan viktig del är arbetsmarknaden och andra sociala institutioner som man som ny i Sverige ofta kommer i kontakt med. Här gör en genomgång av de senaste prognoserna på arbetsmarknaden, men också en beskrivning och analys av hur olika institutioner fungerar, exempelvis försäkringskassan, sjukvården och andra välfärdsverksamheter.

På kursen presenteras och diskuteras också aktuell samhällsdebatt och det allra senaste som sker inom politiken och i näringslivet. Var står Sverige och vart är samhällsutveckling på väg? Genom kursens breda innehåll praktiseras språket på många sätt och inom många skiftande områden.

Undervisning: Innehållet består av studiebesök, gästande föreläsare och genomgångar, diskussioner och presentationer. Stort utrymme ges åt diskussioner och analyser, men även till en grundläggande orientering om de sociala och politiska institutionernas funktionssätt.

Förkunskaper

Svenska på minst B1+ nivå

Kursplan

Kursplanen finns att ladda ner här.

Swedish Pop Music & Musical Theater

To familiarize the student with Swedish Pop Music and Musical Theater and through singing and acting improve the speaking and intonation of spoken Swedish.  Also to encourage the student to speak and sing in Swedish in front of a small audience, mostly in an ensemble. Some singing and acting techniques will be part of the course.

Content

In this course the students will explore Swedish pop music and musical theater. The course will give the students some theoretical background and we will listen to different Swedish artists who sing in Swedish.  All students in this course  will be singing and acting in Swedish .

Questions that we will try to answer are for example: Where do the songs come from? What do the lyrics mean? How do you connect to the lyrics and the music? Much time will be spent on the correct pronunciation of the Swedish lyrics through fun exercises.

The students will work with songs from the following artists and musicals: ABBA  (Mamma Mia!), Benny Andersson & Björn Alvéus (Chess, Kristina från Duvemåla), Cornelis Vreeswijk, Ace of Base, Robyn, Lisa Ekdahl, The Cardigans, Roxette, Europe, Ted Gärdestad and many others.

Besides the background information, you will be learning how to connect to the Swedish language, by singing and acting,  exploring the language in a different way. This course is for everyone who likes to sing, likes to act, or just would like  to do something completely new and different. No experience in singing or acting required.

The language of instruction is primarily English. All singing and acting will be in Swedish.

Maximum number of participants: 16

Syllabus

The course syllabus can be downloaded here.

History of Sweden, from past to present
A course designed to introduce international students to how history was, and is, presented in Sweden, a Swedish history from a Swedish perspective. Classes will provide structure as well as facts, and general UISS course History of Sweden historical narratives. The constitution and development of Swedish identity, self perception, are topics incorporated into lectures and discussions. The method and purpose of the class is to ”remember by understanding”. Students are exposed to a series of summaries, rather than chronologically organized data. Lectures alternate with fieldtrips, with a focus on the immediate Uppsala region. The time span covered during the four weeks of class stretches from the end of the Scandinavian Ice Age (12 – 10.000 B.C.) to the development of the ”Folkhem”, the foundation of the Swedish Welfare State.

Nordic Mythology, the Development of Prehistoric research, Sweden’s years as a great power and the Post-War era are among the historic segments and phenomena which are highlighted during the four weeks of lectures. Reading material is provided in class.

Instruction

Lectures. Fieldtrips to among others Linné’s Hammarby, Viking sites and Skokloster castle.

Syllabus

The course syllabus can be downloaded here.

Session 3

The Swedish Film
The course will provide concise and informative insights into Swedish film. Essential stylistic and dramatic elements such as plot, use of camera, editing, sound and symbolism will be explored as we view several UISS Course Swedish Filmdistinguished films during the course. We will look at the work of silent directors Victor Sjöström and Mauritz Stiller and Ingmar Bergman – who was born in Uppsala! We will also study the work of new directors such as Lasse Hallstöm, Colin Nutley, Christina Olofsson, Lisa Ohlin, Lukas Moodysson and Josef Fares. Examples of national production and popular film genres specific to Sweden will be studied such as comedies, dramas, fairy tales and films by immigrants. The social and historical contexts to these films will be presented so the course can be considered an historical overview of Sweden through moving images.

Content and instruction: Lectures and discussions on Swedish film style, genres, themes and the social and historical contexts of Swedish filmmaking. We will visit an historic cinema from the early 20th century in Uppsala that Bergman used to attend as a child and watch some vintage films. We will also visit the headquarters of the Uppsala International Film Festival, the only film festival in Sweden where the winning film of the yearly competition can be nominated for an Academy Award. A guest filmmaker, scriptwriter or actor will speak about his or her work to the UISS students. Previous guests have been directors Stefan Jarl, Christina Olofsson, Anders Wahlgren, Lisa Ohlin, and scriptwriter, author and stand up comedian Jonas Gardell. No prior knowledge of film required for the course.

Texts: Films in Sweden, edited by Maaret Koskinen: The Swedish Institute.

Maximum number of students: 22

Information about the teacher on IMDB: Mattias Löw

Syllabus

The course syllabus can be downloaded here.

Förbättra din svenska med hjälp av drama/musik/improvisation

Vill du träna ditt uttal? Behöver du handledning i hur du enkelt hittar de ord du behöver och hur du kan få bättre flyt i språket?

På den här kursen får du träna ditt svenska uttal och förbättra ditt språkliga flyt. Vi gör det genom många lustfyllda övningar i drama, musik, gestaltning och artikulation.  Vi kommer att sjunga svenska sånger, läsa sagor och dikter för varandra, arbeta med sketcher och dramaövningar.  Vi tränar på betoning, taltempo, frasering och den svenska språkmelodin.  Du kommer att få många praktiska verktyg som hjälper dig att känna ett utökat självförtroende i talsituationen. När kursen är över har ditt ordförråd förbättrats markant och du kan oftare hitta synonymer, både när du talar och skriver. Möjlighet till individuell coachning kommer att ges vid behov.

Lärare Ulrika Skogby arbetar i eget företag som sångpedagog, röstcoach, logonom. Se mer om hennes verksamhet på www.ulrikaskogby.se.

UISS course Förbättra din svenska

Mål för utbildningen

Förstärka självförtroendet i språkinlärningen, träna vardaglig kommunikation, öka ordförrådet och förbättra intonationen.

Förkunskap

Svenska på minst B1 nivå.

Kursplan

Kursplanen kan laddas ner här.

Gender and Sexuality in Scandinavia
In this course, we will begin with an exploration of Scandinavia’s Modern Breakthrough, a literary movement that used social realism to critique, among other issues, gender inequality and sexual freedom. We will then trace the trajectory of Sweden’s progressive attitudes toward gender equality and sexuality by looking at changes in the home, media, the arts and government. We will also question our perceptions of Scandinavia as a sexually progressive region and how this informs our own understanding of sexuality. The aims and objectives of this course are to gain factual knowledge about literary, historical and political events in Scandinavia that helped to shape today’s ideas of gender and sexuality, and to gain a broader understanding and appreciation of issues affecting sex and gender equality.

Syllabus

The course syllabus can be downloaded here.

Modern svensk litteratur

Kursen syftar till att ge deltagarna en inblick i modern svensk litteratur från 1900-talets början fram till idag och väcka intresse för den svenska litteraturen.

UISS course Modern svensk litteratur

Innehåll

En rad författare och texter kommer att presenteras tematiskt. Exempel på teman som behandlas är Människan och maskinen ( texter av Karin Boye, P. C. Jersild, Harry Martinsson m. fl.) , Det övernaturliga i svensk litteratur(Selma Lagerlöf, Ingmar Bergman, Mare Kandre, John Ajvide Lindkvist m. fl.) Svenska dramatiker (Ingmar Bergman, August Strindberg, Lars Norén m. fl.) och Lyrik (Pär Lagerkvist, Tomas Tranströmer, Kristina Lugn m. fl.). Kompendier med texter i respektive tema kommer att utdelas under kursens gång.

Studiebesök

Vi kommer att besöka biblioteket för att skaffa lånekort och låna böcker, dessutom läggs fler studiebesök in (t. ex. Stadsteatern, Strindbergsmuseet, författarvandringar) utifrån önskemål och tillgänglighet.

Undervisning

Förutom läsning, film och korta föreläsningar kommer stor vikt att läggas vid analys av och samtal om de texter som behandlas. Varje kursdeltagare läser en modern svensk roman och gör en bokpresentation.

Förkunskap

Svenska på minst B21 nivå

Kursplan

Kursplanen kan laddas ner här.

Swedish Pop Music & Musical Theater

To familiarize the student with Swedish Pop Music and Musical Theater and through singing and acting improve the speaking and intonation of spoken Swedish.  Also to encourage the student to speak and sing in Swedish in front of a small audience, mostly in an ensemble. Some singing and acting techniques will be part of the course.

Content

In this course the students will explore Swedish pop music and musical theater. The course will give the students some theoretical background and we will listen to different Swedish artists who sing in Swedish.  All students in this course  will be singing and acting in Swedish .

Questions that we will try to answer are for example: Where do the songs come from? What do the lyrics mean? How do you connect to the lyrics and the music? Much time will be spent on the correct pronunciation of the Swedish lyrics through fun exercises.

The students will work with songs from the following artists and musicals: ABBA  (Mamma Mia!), Benny Andersson & Björn Alvéus (Chess, Kristina från Duvemåla), Cornelis Vreeswijk, Ace of Base, Robyn, Lisa Ekdahl, The Cardigans, Roxette, Europe, Ted Gärdestad and many others.

Besides the background information, you will be learning how to connect to the Swedish language, by singing and acting,  exploring the language in a different way. This course is for everyone who likes to sing, likes to act, or just would like  to do something completely new and different. No experience in singing or acting required.

The language of instruction is primarily English. All singing and acting will be in Swedish.

Maximum number of participants: 16

Syllabus

The course syllabus can be downloaded here.

Den svenska välfärdsstaten - sanning eller myt?
Kursen ger en överblick över det sociala välfärdssystemet på lokal, regional och statlig nivå samt en god inblick i centrala sociala frågor och begrepp. Översikten tar sitt avstamp i den rådande ekonomiska och politiska situationen i det svenska samhället. Tonvikten kommer att ligga på den svenska välfärdsstaten, ”folk-hemmet”, som förser svenskarna med barnomsorg, skolor, äldreomsorg och omsorg om människor med olika handikapp.

Vi kommer också att undersöka svensk arbetsmarknad, jämställdhetspolitik och de viktigaste politiska partiernas syn på den offentliga sektorn och välfärdspolitik. Detta inkluderar hälsovård, drog och narkotikapolitik, kriminalvård, flykting- och invandringspolitik samt biståndspolitik.

Målet är att du efter avslutad kurs skall ha fått en god inblick i hur och varför den svenska modellen fungerar, dess fördelar och brister, dess möjlighet/omöjlighet att överföras till andra system samt hur framtiden för den svenska välfärdsstaten ser ut.

Undervisning: Föreläsningar, gästföreläsare, diskussioner inom klassen och med inbjudna gäster. Studiebesök på flera lokala, regionala och statliga myndigheter kommer att vara ett betydande inslag i kursen.

Förkunskaper

Svenska på minst B1+ nivå

Kursplan

Kursplanen kan laddas ner här.

Certifikat och studiepoäng

UISS utfärdar ett certifikat till alla studenter som har skrivit och klarat slutprovet, samt varit närvarande vid minst 90% av lektionstimmarna.

De som genomgått en kurs, skrivit och klarat slutprovet, samt uppnått övriga kursmål har även möjlighet att tillgodoräkna sig kursen som studiepoäng. Innan ett tillgodoräknande kan ske måste studenten kontakta sitt hemuniversitets avdelning för utlandsstudier för godkännande av UISS kurser.

Närvaro på lektionerna är obligatoriskt. En dags frånvaro (per tre veckor) är tillåtet om det är av allvarliga skäl.

Betygsättning

Studenternas kursarbete utvärderas kontinuerligt; genom läxor, presentationer, aktivt deltagande i klassen, och för kultur- och övriga kurser (eftermiddagskurser) genom en uppsats. Denna kontinuerliga utvärdering utgör högst 25% av slutbetyget, som sätts efter varje treveckorskurs slutliga prov.

Studiepoäng (credits) per 3 veckor

 • Svenska: 60 timmar – 4 poäng
 • Konversation och grammatik: 24 timmar – 1,5 poäng
 • Kulturstudier och andra studier: 36 timmar – 3 poäng

OBS: Med poäng avses här amerikanska studiepoäng. 4 amerikanska studiepoäng motsvarar 6 ETCS eller ecp (earned credit points). Mer information om betygssystem och studiepoäng finns i det här dokumentet.

Deadline

Första perioden, kursstart 14 juni: sista anmälningsdag 15 april.
Andra perioden, kursstart 5 juli, sista anmälningsdag 15 maj.
Tredje perioden, kursstart 26 juli: sista anmälningsdag 1 juni.

Stipendieansökningar måste vara oss tillhanda senast den 1 mars.

Efter deadline vänligen kontakta rektorn beträffande möjligheter för att delta i någon av våra kurser.

 

Availability

Swedish level Start June 14 Start July 5 Start July 26
A1
A2
A2+
B1
B1+
B2
B2+
C1
C2
Svenska för utlandssvenska ungdomar

 more than 5 places available  less than 5 places available  waiting list